Uw belangstelling wordt erg gewaardeerd.

Wij waarderen uw belangstelling voor onze producten en onze website. IHD Trade hoopt u graag terug te zien en wellicht als klant te mogen verwelkomen. Nationale en internationale regelgeving, en met name misbruik van deze regelgeving, noodzaakt ons helaas tot het opstellen van voorwaarden en richtlijnen onder andere met betrekking tot het raadplegen en gebruiken van onze website. Daarom hieronder onze disclaimer:

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, concepten, aangeboden producten, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door IHD Trade. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.
Indien u eventuele onopzettelijke, vermoede of werkelijke schendingen van enige rechten van derden aantreft op deze site, verzoeken wij u dit te melden via . IHD Trade zal dan zo spoedig mogelijk deze zaken trachten te verwijderen. Onder geen beding bestaan er mogelijkheden tot enige schadevergoedingen of gerechtelijke procedures.

Externe informatie
Deze website bevat mogelijk links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen enkele zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site
Het is de gebruiker van IHD Trade, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan een koppeling (link) aan te brengen tussen andere internet sites en deze site.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Indien u persoonlijke gegevens invult op onze bestelformulieren of andere elektronische formulieren worden deze in een centraal bestand opgenomen en worden ze verwerkt met als doel:

– Het beheer van het ledenbestand, de sites en de aangeboden service;
– Het uitvoeren van marktstudies en enquêtes;
– U te informeren over updates en producten van IHD Trade;
– Het verzenden van bevestigingen en mogelijk facturen.

Wij zullen in geen enkele situatie uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden zonder uw toestemming daarvoor te vragen, behoudens wettelijke verplichtingen.

Cookies
Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een “cookie” is een klein stukje informatie dat opgeslagen wordt op uw computer, dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Wij gebruiken cookies om u te herkennen als klant van IHD Trade en daarmee uw inlog te vereenvoudigen.

Controle van uw (privé) communicatie
IHD Trade behoudt zich het recht voor informatie met betrekking tot berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een gedeelte van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of in strijd is met onze algemene voorwaarden, of indien IHD Trade daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Uitsluitend wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle door IHD Trade alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Directe of indirecte schade
IHD Trade sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in welk opzicht dan ook verband houdt met, het gebruik van deze site of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Gebruik van handleidingen, tutorials, downloads (bestanden) en ander media van deze site
Het gebruik van handleidingen, tutorials, downloads (bestanden) en ander media van deze site is geheel op eigen risico. Voornoemde zaken zijn uitsluitend aanwezig ter kennisname. IHD Trade is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van voornoemde zaken.

Prijzen
Alle prijzen vermeld op onze site zijn inclusief BTW.

Adres
Roerdomp 26
7943SM Meppel

info@ihdtrade.nl

Voor meer informatie, raadpleeg onze algemene voorwaarden.